Veliko Tarnovo   

:
2011-05 (5/1625)   2011-06 (7/2065)   2011-07 (8/5111)   2011-08 (3/760)   2011-09 (1/375)   2011-10 (0/487)   2011-12 (0/56)    : 24/10479
2012-01 (1/59)   2012-02 (0/1420)   2012-03 (1/245)   2012-04 (5/3870)   2012-05 (12/12683)   2012-06 (9/9831)   2012-07 (4/2142)   2012-08 (3/4176)   2012-09 (2/2501)   2012-10 (3/7044)   2012-11 (1/542)   2012-12 (0/482)   
: 41/55474
2013-01 (0/592)   2013-02 (1/1407)   2013-03 (1/2151)   2013-04 (4/2765)   2013-05 (11/9598)   2013-06 (15/10692)   2013-07 (4/4668)   2013-08 (3/3177)   2013-09 (0/1407)   2013-10 (1/1081)   2013-11 (0/552)   2013-12 (0/16)   
: 40/93580
2014-01 (1/1240)   2014-02 (0/186)   2014-03 (1/1635)   2014-04 (5/4296)   2014-05 (9/13613)   2014-06 (13/20352)   2014-07 (12/20041)   2014-08 (8/14394)   2014-09 (6/8887)   2014-10 (2/605)   2014-11 (1/1016)   2014-12 (0/196)   
: 58/180041
2015-01 (0/515)   2015-02 (0/818)   2015-03 (0/628)   2015-04 (2/3749)   2015-05 (10/14175)   2015-06 (8/9056)   2015-07 (3/8361)   2015-08 (4/7952)   2015-09 (2/7309)   2015-10 (1/989)   2015-11 (1/1444)   
: 31/235037
2016-01 (0/136)   2016-02 (0/369)   2016-03 (2/2410)   2016-04 (3/7103)   2016-05 (13/8813)   2016-06 (9/12039)   2016-07 (2/3443)   2016-08 (6/6537)   2016-09 (3/2394)   2016-10 (1/1397)   2016-11 (0/2795)   

:
- ( ≤16 ),
- 150 .


Veliko Tarnovo

:( ):

:
≤ 8 ( ) ≤ 16 ( ) ≤ 50 ( ) ≤ 100 ( )
(UTC),
07:36 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 44-49
09:06 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 185
09:09 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 60 35
80 34-36
09:11 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 38-40
09:12 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 184
09:19 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 120 61-62
09:22 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 110 62-65
09:24 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 61
100 59
110 62
09:25 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 100 57
09:27 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 61
80 54-55
110 62
09:28 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 56
110 64-67
09:30 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 63
80 55
09:33 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 100 66
09:34 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 55
09:36 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 60 84
70 70
80 57
09:38 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 62
09:40 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 96-99
90 91
09:47 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 90-98
09:51 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 85-101
90 85
09:55 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 91
90 89
09:58 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 111-112
80 92
100 75
270 89
09:59 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 100 81
10:03 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 100 85
10:05 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 92
10:08 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 100 86
10:11 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 122-136
80 101-119
10:14 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 98-99
10:33 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 111
10:40 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 111-113
10:55 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 110 142
10:57 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 128
11:11 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 100 149
11:22 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 115-116
150 117
11:25 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 102
140 112
11:26 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 120
11:28 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 114
140 112
11:39 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 128
11:40 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 140
11:41 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 130
11:56 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 139
11:59 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 138
12:05 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 142
12:19 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 280 78
300 92-96
12:21 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 97
12:24 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 93-96
12:26 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 93
12:34 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 120 161
12:35 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 120 163
12:36 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 110 158
300 86
12:57 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 173-177
13:03 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 74
13:08 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 65
13:13 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 66
13:54 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 40 12
14:19 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 50 35
14:20 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 100 35
14:21 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 50 35
14:25 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 38
15:03 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 79
15:06 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 87
90 70
270 73
15:08 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 79-80
270 79
15:09 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 79-80
15:11 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 73-76
15:19 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 80-98
15:20 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 88-92
15:22 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 80-89
90 76-77
15:24 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 84
15:26 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 106
15:28 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 93-99
15:35 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 99
130 56
15:36 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 58
15:38 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 111
15:41 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 113
130 59
15:43 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 111
80 103-108
15:45 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 58
280 71-74
15:49 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 60 155
15:50 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 147
15:52 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 100-105
80 122
120 68
15:53 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 119
130 135
15:55 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 125
80 121-123
120 70
15:57 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 121
80 122-126
15:58 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 119
16:06 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 132
16:07 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 110 57-67
16:08 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 132
16:10 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 136
16:12 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 143
16:13 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 134
16:21 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 152
16:23 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 153
16:26 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 152-154
16:28 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 154
80 149-153
16:38 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 128-146
16:42 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 133-138
17:27 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 120 180
130 185
17:53 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 194
18:24 01.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 200
13:14 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 199
15:04 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 112-126
15:05 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 111
15:08 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 109
15:09 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 110
15:10 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 111
15:12 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 113
15:19 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 108-121
15:20 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 109-117
15:22 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 104-118
15:23 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 115
15:25 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 106-117
15:26 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 108
230 105
15:27 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 107-114
230 107
15:28 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 112-118
15:37 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 102
15:38 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 109
15:39 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 106-113
240 103-106
15:40 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 112
15:41 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 108-112
15:43 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 96
15:44 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 117
15:50 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 230 110
15:51 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 107
15:58 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 116
16:07 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 107-108
230 107-110
16:08 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 110
16:09 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 115-118
16:10 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 110-111
230 101-108
16:13 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 122
220 110-115
16:14 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 102-117
16:15 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 116
220 109-111
230 106
16:22 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 118
16:23 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 111
16:24 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 105
220 108-115
16:25 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 108-111
220 111
16:26 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 111
16:29 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 107
16:38 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 123
16:40 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 115
16:41 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 117-132
16:42 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 119
16:43 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 115
220 112
16:44 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 119-144
230 98
16:50 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 121
16:51 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 120
220 122
16:52 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 120
220 116
17:06 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 144-151
210 140
220 121
17:07 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 125-149
220 120
17:08 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 146-149
210 142-148
220 127
230 83
17:09 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 150
210 139-154
220 139
17:10 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 144
210 146
220 136
17:11 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 135-146
220 120
17:13 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 160
17:14 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 120-127
17:20 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 116-152
210 135-149
220 106-107
17:21 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 137-147
220 136
17:22 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 141-147
17:23 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 155
210 120-150
220 129
17:24 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 138-142
210 131
220 124-133
17:25 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 138-153
220 122-137
17:26 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 151-154
210 134-146
17:27 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 155
210 134-145
17:28 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 135-139
220 122
17:29 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 137
210 137-142
17:37 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 154
17:38 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 140
17:39 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 143
17:42 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 145
17:51 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 130
220 127
17:52 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 123-140
17:53 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 125-133
17:54 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 137
17:55 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 137-142
17:56 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 132-139
210 146
220 138
17:57 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 133
220 125
18:09 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 125
18:23 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 133
220 123
18:40 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 130
220 132
18:56 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 128
220 130
18:58 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 131
19:10 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 131
19:27 06.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 136
220 134
16:20 11.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 250 77
16:26 11.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 250 82
16:29 11.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 250 84
17:11 11.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 250 85
20:49 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 93
20:59 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 88
21:12 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 91
21:29 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 100
21:36 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 88
310 88-108
21:37 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 100
21:39 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 86
21:40 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 88
300 98
21:41 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 96
21:42 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 95
21:44 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 96
21:51 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 90
21:54 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 96
21:59 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 92-98
22:24 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 83
22:28 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 65
22:33 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 69
22:35 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 82-89
22:36 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 62-73
22:41 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 79
22:49 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 63
320 84
22:50 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 320 82
22:51 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 320 71
22:53 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 65
320 74
22:55 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 67
320 71
22:59 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 320 62
23:10 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 320 54
23:12 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 320 53
23:35 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 320 42
23:41 13.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 38
330 43
09:37 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 195
11:26 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 168
11:56 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 161-169
12:04 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 194
12:06 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 197
12:07 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 196-197
12:10 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 166-169
12:17 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 200
12:21 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 197
12:24 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 196
13:10 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 179
14:36 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 162
14:47 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 174-176
14:50 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 159-169
15:11 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 166-170
15:12 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 168
15:24 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 162-164
15:25 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 167
15:34 17.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 150
20:55 19.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 80 156
20:59 19.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 70 158
01:43 20.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 10 143
01:44 20.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 10 145
01:48 20.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 146
01:52 20.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 143-152
02:17 20.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 103
03:06 20.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 360 152
03:10 20.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 360 152
03:22 20.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 0 153
20 124
14:28 20.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 340 159
15:09 20.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 330 138
12:55 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 183
12:56 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 186
12:57 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 187-189
12:58 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 194
13:02 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 189
13:05 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 183-188
13:07 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 188
13:09 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 181-186
13:10 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 187-190
13:12 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 187-190
13:14 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 188-190
13:15 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 193
13:17 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 178-189
13:19 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 188
13:39 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 190
13:41 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 188
14:01 23.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 172-176
12:06 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 185-186
12:19 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 169
12:21 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 182
12:26 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 173
12:38 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 178-179
12:39 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 179
12:40 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 186
12:41 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 186
12:42 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 187
12:43 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 188
12:44 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 179-187
12:50 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 185-188
12:51 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 178-188
12:52 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 187-188
12:53 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 181-189
12:54 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 181-191
12:55 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 177-189
12:56 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 180-186
12:57 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 184-189
12:58 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 179
12:59 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 187
13:01 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 187-191
13:02 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 184-187
13:03 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 187-190
13:04 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 188
13:05 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 186-191
13:06 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 185-189
13:08 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 186
13:10 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 183
13:11 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 185
13:12 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 191
13:13 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 187
13:14 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 188-189
13:17 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 186-189
210 174-176
13:18 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 188-191
13:19 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 185-187
13:21 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 190
13:22 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 187
13:24 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 188
13:26 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 187
13:29 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 173
13:31 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 186
13:53 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 176-180
13:59 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 190
14:04 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 189
14:12 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 180
14:20 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 330 155
14:24 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 184
14:28 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 330 150-153
14:34 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 10 154
14:37 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 152
330 147
14:41 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 190
14:42 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 189
14:43 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 193
14:52 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 153
14:53 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 193
14:54 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 152
330 146
14:56 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 151-154
14:58 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 151
330 177
14:59 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 153
15:04 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 330 141
15:05 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 156
15:07 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 155
15:08 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 149-162
330 130-131
15:10 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 155
15:13 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 146-153
15:14 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 158
15:16 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 158-160
15:18 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 156
15:22 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 167
15:23 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 166
15:24 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 146-160
15:27 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 146
15:28 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 148-154
30 149
15:31 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 151-168
15:32 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 150-152
15:34 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 163
30 157
15:35 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 151
15:36 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 150-157
15:37 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 163
15:38 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 193
15:39 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 340 164
15:40 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 151
30 154
15:42 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 159
30 151-155
340 161
15:43 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 148
15:44 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 154
15:46 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 139-155
15:47 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 156
15:49 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 157
15:50 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 147
15:51 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 141-161
15:53 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 166
340 143
15:55 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 167
15:57 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 340 131
15:58 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 155
15:59 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 145-150
16:01 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 148-153
16:02 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 320 111
16:05 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 156
16:07 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 145-153
16:10 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 145
16:11 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 152
16:13 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 340 116
16:16 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 152
340 114
16:17 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 150-153
16:18 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 20 167
40 148
16:19 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 40 154
16:22 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 152
16:23 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 150
340 116-124
16:25 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 360 140
16:26 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 40 150
16:27 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 40 149-152
16:29 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 40 145-147
16:32 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 40 157
16:33 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 360 137
16:39 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 40 150
16:40 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 109
16:44 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 350 115-124
16:47 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 40 149-156
330 93-95
16:50 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 330 93
16:52 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 40 149
17:19 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 280 91
17:22 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 94
17:27 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 113-118
17:29 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 121
17:33 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 320 113
17:34 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 82
17:36 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 340 73
17:37 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 280 87
300 89
17:38 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 87-88
17:40 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 85
17:42 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 85-86
17:43 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 83
17:44 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 83
17:47 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 280 84
290 85
17:49 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 70
17:50 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 280 63
17:51 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 79-81
17:52 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 280 77
17:57 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 270 76
290 71
17:58 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 75
300 71
18:03 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 68
18:04 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 74
18:06 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 280 65
18:12 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 260 85-87
18:13 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 270 72
18:15 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 280 61
310 55-72
18:18 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 270 81-89
18:20 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 270 70
290 66
18:21 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 90 66
18:24 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 260 81
18:27 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 270 60
18:29 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 53
18:33 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 53
18:34 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 280 56
330 46
18:36 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 55
18:37 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 270 48
18:38 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 71
280 49
18:39 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 45
18:40 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 46-57
18:42 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 260 48
290 56
18:43 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 50
18:50 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 46
320 30
18:52 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 39
18:54 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 100
18:56 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 260 58
310 38
18:57 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 300 62
18:58 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 250 61
320 39
18:59 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 106
19:00 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 67
19:03 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 72
250 59
280 29
19:05 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 250 62
320 39
19:07 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 58-64
19:08 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 62-67
270 28
19:09 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 290 29
19:11 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 67
250 34
19:12 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 57
19:13 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 52
19:14 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 63-72
19:19 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 15
19:21 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 34
240 101
19:22 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 230 14
19:25 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 42-45
19:26 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 230 93
19:27 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 65
230 61
19:28 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 230 87
19:29 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 250 32
19:33 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 230 34
19:35 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 230 101
19:36 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 230 28
19:38 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 103
300 15
19:41 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 30 22
220 106
19:43 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 97
19:44 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 280 16
290 13
19:52 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 240 103
19:55 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 180 31
19:57 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 230 112
19:59 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 230 93
20:02 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 160 30
230 89
240 110
20:06 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 150 24
190 21
230 105-106
20:07 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 86
20:08 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 230 102
20:09 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 230 101
20:12 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 84
20:21 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 86
20:23 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 83
20:24 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 87
240 98
20:26 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 82
220 85-133
230 96
20:29 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 105
20:32 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 151
20:33 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 140
230 109-110
20:36 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 84
20:37 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 190 51
20:40 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 230 89-91
240 86
20:41 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 129
20:43 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 131
20:44 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 81
20:51 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 78
220 87-112
230 96
20:54 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 190 104
230 75
21:00 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 210 75
21:04 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 190 117
21:05 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 190 91
200 86
21:07 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 190 95
210 77
21:10 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 190 95
21:11 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 200 95
310 106
21:12 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 190 129-132
200 124
310 115
21:13 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 220 74
21:18 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 190 90
21:19 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 190 85
21:20 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 108
21:21 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 320 115
21:23 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 109
190 120
200 76-85
21:25 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 109
310 106
320 117
21:26 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 103
310 100
21:27 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 104
21:28 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 106-111
320 112
21:29 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 107-108
310 101
21:33 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 85-106
21:34 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 101
21:36 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 100
190 103
310 89-101
21:37 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 112
310 113
21:38 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 87-91
180 107
310 89-95
320 107
21:39 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 89-93
320 97
21:40 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 110
300 81
21:41 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 130 109
140 105-107
310 92
21:42 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 140 109-116
21:43 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 90-91
21:44 24.04.2018 15530 Veliko Tarnovo 310 81-96

0, 15, 30, 45 .
: - 8 , - 8-16 , - 17-50 .


Veliko Tarnovo. 2011-2014 .

Veliko Tarnovo

123456789101112
(. ≤ 8 )0.00.30.02.06.85.54.52.81.30.80.00.024
(. ≤ 16 )*0.50.31.04.011.311.07.54.32.31.50.50.044.2
(. ≤ 50 )3.04.83.89.519.317.813.88.85.86.31.81.396
(. ≤ 100 )7.06.36.514.523.522.019.511.59.310.05.35.3140.7


() Veliko Tarnovo

123456789101112
(. ≤ 8 )0.00.20.01.16.34.35.73.01.90.80.00.023.3
(. ≤ 16 )*0.30.21.65.118.416.613.96.24.01.60.50.068.4
(. ≤ 50 )4.68.110.427.493.372.964.439.921.714.52.10.9360.2
(. ≤ 100 )12.422.125.061.3176.0151.6126.870.152.932.58.18.5747.3


Veliko Tarnovo

123456789101112
(. ≤ 8 )00.700.60.90.81.31.11.51001
(. ≤ 16 )*0.60.71.61.31.61.51.91.41.71.1101.5
(. ≤ 50 )1.51.72.72.94.84.14.74.53.72.31.20.73.8
(. ≤ 100 )1.83.53.84.27.56.96.56.15.73.31.51.65.3

*: ≤ 16 .
, .

, -
, " ".

© meteocenter.asia .

Worktime 8.6624 sec.